Όροι συμμετοχής διαγωνισμού ANSWEAR #ANOIXETAFTERASOU

Διαγωνισμός #ANOIXETAFTERASOU μέσω του Instagram Account με την ονομασία «answear_gr» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η ενέργεια #ANOIXETAFTERASOU, διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» με ΑΦΜ 094155673 που εδρεύει επί της Αρτέμιδος 3 στο Μαρούσι, σε συνεργασία με την εταιρεία ANSWEAR.

Αντικείμενο της ενέργειας είναι ο διαγωνισμός #ANOIXETAFTERASOU που θα ολοκληρωθεί με την ανακήρυξη 4 νικητών που θα κερδίσουν τα εξής δώρα:

2 τυχεροί κερδίζουν από 300 ερώ σε δώρα της επιλογής τους στο answear.gr

1 τυχερός κερδίζει 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο 5*Academias Hotel, Autograph Collection by Marriott

1 τυχερός κερδίζει δείπνο για 2 άτομα στο ΝΥΧ Rooftop Japanese Fusion Restaurant του 5*Academias Hotel

Η παραπάνω ενέργεια θα έχει διάρκεια 4 ημερών ήτοι από την 13/11/2022 έως την 16/11/2022. Την κλήρωση και τη διαδικασία ανακοίνωσης του νικητή (ή/και των αναπληρωματικών του διαγωνισμού) αναλαμβάνει η «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ».

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2022 και ώρα 12.00. 

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με e-mail ή με προσωπικό μήνυμα για τη νίκη του από την εταιρία «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω επικοινωνία θα του ζητηθούν στοιχεία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στο mail τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν:

- Ανέβασμα φωτογραφίας από δημόσιο προφίλ

·Πρόσθήκη @answear_gr

·Προσθήκη @myrto_kazi

· Προσθήκη #ANOIXETAFTERASOU 

Τυχόν συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα θεωρούνται άκυρες επίσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, και το οποίο θα αποστείλει τη συμμετοχή του μέσω των παραπάνω προϋποθέσεων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις συνεργαζόμενες στις συμμετέχουσες εταιρίες, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους Α’ και Β΄ βαθμού.

 

ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Ο νικητής/τρια του παραπάνω διαγωνισμού θα λάβει από τη «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» δωρεάν τα παραπάνω δώρα.

Το εκάστοτε δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα ή άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Η «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ»  ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για τυχόν βλάβες που προκληθούν κατά τη χρήση του ή για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις στον αμέσως επόμενο νικητή/τρια του παραπάνω διαγωνισμού, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους παραλήπτες. Τα Δώρα θα παραδοθούν στον νικητή ή στους αναπληρωματικούς από τη «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» , στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία και μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήξη του Διαγωνισμού. Τα Δώρα θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι των συνεργαζόμενων εταιρειών. Επιπλέον, οι παραπάνω συνεργαζόμενες εταιρίες ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνουν να αποστείλουν το δώρο σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή/τρια, ή η αποστολή του δώρου πραγματοποιηθεί σε ταχυδρομική διεύθυνση η οποία δεν ισχύει και δεν αναλαμβάνει ούτε δεσμεύεται να ξαναστείλει το δώρο σε νέα ταχυδρομική διεύθυνση.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους περιγραφόμενους στο παρόν όρους συμμετοχής και οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί και θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα www.yes-i-am.gr . Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος από οποιονδήποτε πλην «της εταιρείας» και της «». Οι συνεργαζόμενες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τους όρους της παρούσας ενέργειας ή και να ακυρώσουν την ενέργεια, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω του Instagram Account με την ονομασία «answear.gr». Η συμμετοχή στην ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της ενέργειας εκ μέρους του συμμετέχοντος. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ :

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σ.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» , θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του νικητή/τριας και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία με σκοπό την αποστολή του δώρου,  σύμφωνα τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό απόδοσης των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων των Διοργανωτριών και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο). Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τις Διοργανώτριες για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων. Ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Διοργανωτριών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

 

Leave a Reply

go to top